You are here

SZENT BAPTISTA VARANO szűz,

Camerino, 1458. áprílis 09. - Camerino, 1524. május 29/31.
Kalendar datum: 
Május 29
Sveta Baptista (Kamila) iz Varana

   Az Assisitől mintegy 40 km-re fekvő Camerinoban* született hercegi család el- sőszülöttjeként. A Kamilla névre keresztelték. A hercegi udvarban kiváló rene- szánszkori műveltségre tett szert s egy ideig élte a maga világias életét. Egyszer hallott egy prédikációt Jézus szenvedéséről, attól kezdve nem szűnt meg Jézus szenvedésére gondolni. Hivatást érzett a szerzetesi életre, de apja csak két évi tu- sakodás után adta beleegyezését. 23 éves korában Urbinoban belépett a klaris- szákhoz.

   Lelki szárazságot, hosszas betegségeket, az ördög heves kísértéseit visel- te el, közben azonban sokszor megtapasztalta az isteni szeretet édességét is. Rendkívüli karizmákban (látomások, kinyilatkoztatások, beléöntött szemlélődés) részesült. Több írása fennmaradt. Legismertebb: Az Úr Jézus lelki szenvedései (1488). Ebben különösen a haláltusát vívó Jézus szívének szenvedéseit írja le a ne- ki adott kinyilatkoztatások szerint. A Jézus Szíve tiszteletre vonatkozó jelentős írás ez, mely hamarosan több kiadásban megjelentetve századokon át ismert lelki könyv lett.

   Másik műve: A lelki élet harca - önéletrajz. Lelkiatyjának számol be eb- ben lelki fejlődéséről s a neki adott kegyelmekről. 1484-ben kolostort alapított szü- lővárosában, Camerinoban (ezt apja építtette leánya számára), s ennek elöljárója lett hosszú éveken át. Közben egy másik helyen (Firmino) is alapított kolostort.

  Kapcsolatot tartott fönn kora obszerváns ferenceseivel, s ő maga is töreke- dett a szerzetesi élet megújítása által az Egyház reformját szolgálni a rene- szánsz pápák korában. Mint sötét háttér, az ő életében különösen is jelen van a reneszánszkori egyház szomorú valósága: VI. Sándor törvénytelen fia, Borgia Cézár meggyilkoltatta Baptista apját és két testvérét. Ő sokat imádkozott a gyilkosokért is. Közel 70 éves korában halt meg szent halállal Camerinoban - halála éve vagy 1524 vagy 1527. XVI. Gergely avatta boldoggá 1843-ban. Nyelvét - Páduai Szent Antaléhoz hasonlóan - ereklyetartóban őrzik.

   Boldog Baptista az Isten iránti szeretet felindításáról (Oktatások c. munká- jából):

„Akkor van meg benned egész biztosan a szeretet, ha a jó úton járva lelke- det gyakran az Istenhez emeled és ezt emlegeted: „Uram, mindent irántad va- ló szeretetből teszek.” Mondd ezt gyakran akár tudatosan, akár öntudatlanul.”

 
 

   Imádság:

   Istenünk, te Boldog Baptista szüzet azzal tűntetted ki, hogy Fiad, Jézus Krisztus szenvedéséről állandóan elmélkedjék. Közbenjárására add, hogy az önmégtagadások által testünkben hordozzuk a kereszt titkát, és így elnyerjük a boldog örök életet.

   A mi Urunk Jézus Krisztus által.