You are here

Sveci, blaženi i sluge Božije

pl. 2023.06.30.
pl. 2023.06.30.

SZENT FERDINÁND

király, III. r. (1198-1252)
Sveti Ferdinand III.Kralj

  

   Rokonságban volt IX. Lajossal. Apja IX. Alfonz, Leon királya, anyja Kasztíliai Berengária. Anyjától mély vallásos nevelésben részesült. Amikor 20 évesen ki- rállyá lett, az a feladat hárult rá, hogy felszabadítsa Hispániának a mórok által megszállva tartott tartományait. Ezt sikerült is elérnie hosszú, kemény küzdel- mek árán. Az utolsó nagy ostrom Sevilla ostroma volt, mely tizenhat hónapig tartott. IX. Lajoshoz hasonlóan megvalósította a középkor uralkodói eszmé- nyét. A keresztény elveket kormányzásában is érvényesítette. Csak a jellemes és vallásos politikusokat tűrte meg. Amikor egyik tanácsosa adóemelést javasolt, ezt válaszolta: „Sokkal inkább félek egy szegény asszony átkától, mint az egész mór hadseregtől.”

   Letelepítette hazájában a ferences és domonkos rendet, püspökségeket szervezett, székesegyházakat épített, egyetemeket alapított vagy felvirágoztatott. Hadjáratinak zsákmányából templomokat, kórházakat, iskolákat építtetett. Fényes sikerei mellett is alázatos tudott maradni. Királyi ruhája alatt vezeklőövet viselt, sokat imádkozott, böjtölt, szentségekhez gyakran járult. Nagy tisztelője volt a Boldogságos Szűznek, képét állandóan a nyakában hord- ta, hadizászlóit a Szűzanya képe ékesítette. Gondja volt arra, hagy katonái er- kölcsösek legyenek. Nagycsütörtökön szokása volt 12 szegény koldus lábát megmosni. Spanyolország után Afrikában akarta a mórok ellen a harcot to- vább folytatni, de ebben halála megakadályozta.

   Utolsó szavai: „Uram, mezíte- lenül jöttem a világra, és így adom vissza testemet a földnek. Fogadd be lelke- met szolgáid seregébe!” Kívánságára a ferences III. rend ruhájában temették el a sevillai székesegyházban. 1655-ben avatták szentté, a sírjánál történt csodák hatására, és mert testét épen találták.

 
„A bölcs uralkodó erősíti népét, az okosnak kormánya jól meg van szervezve. Olyan a nép, mint a fejedelme, amilyen a város feje, olyanok a lakói is. A földke- rekségnek Isten az ura, ő rendel föléje a kellő időben jó vezetőt. Az Úr kezében van minden sikernek kulcsa, ő ad tekintélyt a törvény hazájának.” (Sir 10,1-5)

 

SZENT FERDINÁND iratai

Imádság:

 

Istenünk, te segítetted Szent Ferdinándot, hogy sikerrel küzdjön a keresz- ténység védelmében. Közbenjárására segíts, hogy a test és a lélek minden el- lenségétől megszabaduljunk.

Krisztus, a mi Urunk által.

 

ROCCACASALE-i BOLDOG MARIÁN

Roccacasale, 1778. január 13. – Bellegra, 1866. május 31.
Blaženi Marijan iz Roccasale

   A közép-itáliai Roccacasale városkában született szegény földműves szülők- től. Fiatal korában földművesmunkával és még inkább pásztorkodással foglal- kozott. A természet és magány elősegítette, hogy meghallja lelkében Isten hí- vását a szerzetesi életre. 24 éves korában lépett be egy közeli ferences kolostorba: imádság és munka volt tevékenysége. Többféle munkában serény- kedett: volt famunkás, kerti munkás, szakács, portás, amint elöljárói kívánták.

   12 évet töltött több kolostorban, akkor kérte, hogy a szigorúbb bellegrai recesszus kolostorba mehessen. (Bellegra Rómától nem messze van.) Elöljárói ezt megengedték. Itt 40 éven át kapus volt. Ez a beosztás lett számára a meg- szentelődés alkalma. A szerzetszabályokat lelkiismeretesen betartva, éjjel-nap- pal imádkozva, testvéreinek és mindazoknak, akik bekopogtak a kolostorba, mindig szolgálatára állt, őket barátságosan, türelemmel fogadta, lett légyen az barát, vándor vagy koldus. „Pax et bonum!” - hangzott fel ismételten ajkán az ősrégi ferences köszöntés. A szegényeket különös szeretettel fogadta, bennük Krisztust szolgálta. Beszélt nekik a hit igazságairól, együtt imádkozott velük, el- látta őket enni-innivalóval.

   Türelemmel, együttérzéssel meghallgatta panaszai- kat, orvosolta bajaikat. Akadtak olyanok is, akik rágalommal illették, fenyeget- ték, az ilyesmiket Szent Ferenc lelkületével viselte el. Áhítata különösen a szenvedő Úr Jézus, az Eucharisztia, a Boldogságos Szűz iránt nyilvánult meg.

   Súlyos betegségét derűs lélekkel viselte, s 88 évesen halt meg 1866. úrnapján. Már életében is szentnek tartották, ez a híre halála után csak növekedett. 1895- ben kezdték meg boldoggá avatási eljárását, de több mint száz év múlva, 1999. okt. 3-án került erre sor. (Késett a csoda bizonyítása.)

 

   II János Pál homiliájából a boldoggá avatáskor:

   „Marián testvér mindenütt a békét hordozta, amely Isten ajándéka. Példája és közbenjárása segítsenek felfedezni az istenszeretet alapvető értékét és azt a köte- lességünket, hogy a szegényekkel szolidaritást vállaljunk. A boldog példát ad a vendégszeretet gyakorlására is, mely nagyon szükséges és időszerű korunkban is.”

   Imádság:

   Istenünk, te Boldog Marián testvért a szigorúbb ferences életre vezetted s a kötelességteljesítés példájaként állítottad elénk. Add, hogy példáját követve s az élet nehézségeit derűs lélekkel viselve, méltók legyünk eljutni a mennybe.

   Krisztus, a mi Urunk által.

URBINOI BOLDOG PELINGOTTO JÁNOS

remete, III. r 1240-1304
Blaženi Ivan Pelingotto iz Urbina

   Urbinoban, Assisitől nem messze született - Szent Ferenchez hasonlóan ke- reskedő családból. Amikor ifjúvá serdült, apja maga mellé vette az üzletbe. A kereskedéshez nem volt tehetsége, érdeklődése inkább a vallás felé vonzotta. Mégis sokáig űzte ezt a foglalkozást, részint, hogy szülein   segítsen, részint, hogy alkalma legyen mások megsegítésére. Szíve vágya a remeteélet volt. Vé- gül apja beleegyezésével búcsút mondott a kereskedő pályának, Urbinoban belépett Szent Ferenc III. rendjébe és a várostól nem messze remeteéletet kez- dett - amint ezt mások is tették; különösen a 13. század második felében. So- kat imádkozott, sanyargatta magát, de másokon is segített azzal, hogy kére- getett s a kapott alamizsnát megosztotta a szegényekkel.

   Pontosan nem tudjuk, mennyi időt töltött a remeteségben. De életszentsége miatt sokan tisz- telték s felkeresték, hogy példáján épüljenek és tanácsát, segítségét kérjék. A ferences martirológium kiemeli alázatosságát, bűnbánó lelkületét és csodate- vő hírét. 1304. jún. 1-én halt meg s az urbinói Szent Ferenc templomban te- mették el. Századok óta meglévő tiszteletét XV. Benedek pápa hagyta jóvá 1918-ban. Urbinói Jánosnak is nevezik.

   Az Isten és a teremtmények szeretete - Thomas Merton tanítása:

   „Nem igaz, hogy a szentek és a nagy szemlélődők sohasem vették észre a teremtményeket, hogy nem értették meg és nem értékelték a világot s a ben- ne élő embereket... El tudod képzelni, hogy szeretetük Isten iránt összefér azoknak a dolgoknak a gyűlöletével, amelyek őt tükrözik vissza és mindenütt Róla beszélnek?... A szentek valóban elmerültek Istenben. De éppen ezért tud- ták meglátni és értékelni a teremtményeket is. Egyedül Istent szerették, azért egyedül ők szerettek mindenkit.”

   

 

   Imádság:

   Istenünk, te Boldog Jánost Szent Ferenc követőjévé tetted a ferences III. rendben. Közbenjárására alakíts minket is tetszésed szerint, hogy egykor részesei legyünk örök dicsőségednek.

   Krisztus, a mi Urunk által.

ORLEANI SZENT JOHANNA (Jeanne d’Arc*)

szűz (1413-1431)
Sveta Ivana Orleanska

   Franciaország észak-nyugati részén, Domremyben született földműves csa- ládban. Pásztorkodik, juhokat őriz. Írni-olvasni sem tanult meg. Buzgón gyako- rolja vallását, sokat imádkozik. 13 éves kora óta sokszor megjelenik neki Szent Mihály főangyal, aztán Szent Katalin, Szent Margit vértanú, ritkábban Szent Gá- bor főangyal. Buzgó keresztény életre biztatják és küldetést bíznak rá: népe megmentését. Amikor látomásairól beszél, nem hisznek neki, kigúnyolják. Vé- gül is eljut a trónörököshöz s elmondja küldetését: „Isten küldött ide, s ő azt parancsolja általam, hogy Reims városában kenesd magad királlyá.” A dauphin* (trónörökös) tudós egyházi személyekkel kivizsgáltatja az ügyet, ez a vizsgálat három hétig tart, utána kis csapattal Orleansba küldik: Jeanne „a szűz” úgy fellelkesíti a védőket, hogy fényes győzelmet aratnak az ostromló an- golok fölött.

   Ezután már nincs akadálya, hogy a trónörököst királlyá kenjék és megkoronázzák 1429-ben. VII. Károly néven kezdi meg uralkodását. Jeanne vissza akar vonulni, de a nép nem engedi. Tovább kell vezetnie az angolok elle- ni hadakozást. A király ingatagsága miatt magára marad, s Champagne védel- mezése közben árulás folytán előbb az angolbarát burgundi herceg fogságába kerül, majd ez tetemes összegért kiszolgáltatja az angoloknak. Azok diadalme- netben viszik Rouen* városába, ahol 9 hónapig tartják fogságban.

   1431. már- ciusától májusáig a domonkos inkvizítor, valamint a párizsi egyetem 53 dokto- ra vallatja, majd – az angoloktól befolyásolt egyházi bíroság mint eretneket és boszorkányt elítéli. Az akkori felfogás szerint ez elég volt ahhoz, hogy máglyán elégessék. Imádkozva, mindenkinek megbocsátva Jézus nevével az ajkán halt meg. Sokan a jelenlévők közül megvallották: „Szentet égettek el.” Rehabilitása igazán csak szentté avatásával történt meg, ami elég későn, 1920-ban történt. Ferences történészek vallják, hogy Jeanne hivatalosan nem tartozott ugyan a ferences III. rendhez, de a rendhez való kötődése, lelkivezetői s a ferences ha- gyomány alapján őt a ferences család szentjei között tiszteljük.

 

Jeanne találkozása a trónörökössel:

   A könnyen befolyásolható Károly bizalmatlansággal fogadta. Egyszerű öltö- zetbe öltözött, hogy a „boszorkány” föl ne ismerje. Boszorkány helyett egysze- rű külsejű pásztorlány lépett a terembe és egyenesen az álruhás királyhoz tar- tott, akit még sohasem látott, de mindjárt fölismert.

   Térdre borult és átkarolta lábait. „Nem én vagyok a király, hanem ez itt!” – és rámutatott egy úrra. „Ne- mes trónörökös uram – felelte a lány -, az Egek Királya általam izeni, hogy Reimsben királlyá kenesse magát.”

Imádság:

 

   Istenünk, te Szent Johanna szüzet kiválasztottad, hogy hazája javára nagy tetteket vigyen végbe, és ártatlanul máglyahalált szenvedjen.

   Erősíts meg min- ket is kegyelmeddel, hogy semmiféle megpróbáltatás el ne válasszon tőled.

   A mi Urunk Jézus Krisztus által.

ZUMARRAGA JÁNOS érsek- (Juan Zumarraga)

Durango, Vizcaya, Spanyolország1468. - México, Nueva España, 2/3 lipnja 1548. június 2/3.
Sluga Božiji Juan Zumarraga

   A szentéletű nagy ferences misszionáriusok közé tartozik. Spanyolország- ban, Kasztília tartományban született. A Ferenc-rendbe tudása és buzgósága miatt többször is viselt magasabb hivatalokat. Mexikó meghódítása (1519) után öt évvel az első 12 ferences misszionárius vezetője volt Mexikóban. Cortez és emberei kegyetlenül bántak az indiánokkal, csak a meggazdago- dás és élvezeteik kielégítése hajtotta őket. János apostoli bátorsággal lépett föl velük szemben, amivel magára vonta azok haragját, még élete is bizonytalanságban volt. Amikor püspök kinevezése érdekessé vált, V. Károly császár őt ajánlotta a mexikói püspökségre. Így lett 1528-ban Mexikó első püspöke (ké- sőbb érseke).

   A Guadalupei Szűz megjelenése történetében neki is fontos szerep jutott. A kíméletlen spanyol uralom ellen felkelés készült az aztékok között. János püspök Szűz Máriához könyörgött, közbenjárásával előzze meg a felkelést és a vérontást, hozzon az országba békét. Ezután jelent meg a Szent Szűz 1531. dec. 9-én az indián Juan Diego*-nak (2002-ben szentté avatták) a Tepeyac dombon és kérte a jelenés helyén templom építését. Pár nap múlva újra megjelent és kifejezetten a püspök kérésére csodajelet adott (kasztíliai rózsák és Diego köpenyén /tilmáján/ a Mária-kép, mely azóta a világhírű Guadalupei Kegyhely kegyképe).

   A Szent Szűz ígéretének megfelelően meghozta a békét, a következő tíz évben mintegy tízmillió azték tért a katolikus hitre, s Mexikóban megszűnt a véres emberáldozat (azelőtt évente kb. 20 ezer ifjút áldoztak föl). A kiváló püspök 80 éves koráig fáradhatatlanul dolgozott az indiánok megtérítésén. Utolsó, pünkösdi bérmálása után ereje elhagyta, s úrnapja nyolcadá- ban, jún. 3-án fejezte be életét. Előzőleg ezt írta a spanyol királynak: „Szegényen halok meg, de boldogan.” Az indiánok mint szerető atyjukat siratták. A mexikói dómban sírját Isten csodákkal dicsőítette meg. Méltán tisztelhetnénk a boldogok között.

   Egyszer egy előkelő spanyol megkérdezte tőle, hogyan bírja elviselni az indiánok kellemetlen szagát. János felelete: A ti vétkeitek rossza szaga sokkal kibírhatatlanabb számomra.

 

   Imádság:

   Istenünk, te boldogemlékű János misszionárius atyát kiváló erényekkel ékesítetted. Példája nyomán szítsd fel híveid szívében a hivatástudatot az egész világ üdvösségének munkálására, hogy akaratod szerint minden nemzet egyetlen családdá, a te népeddé forrjon össze és növekedjék.

   Krisztus, a mi Urunk által.

SPELLÓI BOLDOG ANDRÁS CÀCCIOLI

Spello, 1194. november 30, - 1254.június 03.
SPELLÓI BOLDOG ANDRÁS Càccioli

SPELLÓI BOLDOG ANDRÁS CÀCCIOLI

   Az  umbriai Spelloban született nemesi családból. Ifjú korában jó erkölcsű, kifogástalan életű volt. A papi hivatást választotta; egy ideig Spoleto környé- kén működött mint plébános. Amikor anyja és nővére meghaltak, Szent Ferenc vonzásának engedve szétosztotta vagyonát a szegények között s 44 éves korában belépett a Ferenc-rendbe. Maga Szent Ferenc öltöztette be, akivel ba- ráti kapcsolatba jutott s az igehirdetésre vonatkozóan tőle hasznos tanácsokat kapott. Ott volt a szeráfi atya mellett halálakor is.

   Utána még nagyobb lelke- sedéssel hirdette Isten igéjét. Működését csodák is kísérték, így pl. halottakat támasztott föl. Igen sok bűnös tért jó útra. Predicator maximus-nak, legna- gyobb prédikátornak nevezték. 1232-39-ig, Kortónai Illés rendfőnöksége alatt azonban - más, Szent Ferenc eszméihez hű társával együtt nehéz éveket kel- lett megélnie. Illés a vele nem egyezőket, mint a rend egységének veszélyez- tetőit üldözte. Így börtönbe zárta Speyeri Cézárt, aki pedig egykor barátja volt (pár hónap múlva a börtönben meg is halt), majd Andrást és több társát is, miután a rend ruhájától megfosztotta, börtönbe zárta. András csak Illés buká- sa, 1239 után szabadult. Még élt ekkor Szent Klára, aki Andrást megbízta a spellói „Dicsőség Völgye” klarisszáinak lelki vezetésével.

   András ennek szíves örömest megfelelt, sőt csodás módon forrást fakasztott a nővérek számára. Élete vége felé a Szent Ferenc által is kedvelt Carceri* remeteségben töltött hosszabb időt imában, szemlélődésben. A hagyomány úgy tudja, hogy itt az Úr Jézus egyszer kisded alakjában megjelent neki. Spellóban halt meg az ál- tala alapított kolostorban jún. 3-án, valószínűleg 1254-ben. Tiszteletét XII. Ke- lemen pápa hagyta jóvá.

   

„Ezt vagy ilyen buzdítást tarthat minden testvérem az Úr áldásával az embe- rek között: Tartsatok bűnbánatot, teremjétek a bűnbánat méltó gyümölcseit, mert hamar meghalunk... Boldogok, akik bűnbánatot tartva halnak meg, mert a mennyek országába jutnak. Jaj azoknak, akik bűnbánat nélkül halnak meg, mert az ördög fiai lesznek, kinek tetteit cselekszik, és az örök tűzre mennek.”

A meg nem erősített Regulából. (21. f.)

 

   Imádság:

   Istenünk, te Boldog Andrást naggyá tetted igéd hirdetésében és csodatételekkel kitűntetted. Közbenjárására segíts minket, hogy hivatásunkban hűsége- sen kitartsunk, és eljussunk a mennyei hazába.

   A mi Urunk Jézus Krisztus által.

CERANOI BOLDOG PACIFIK RAMATI

1424-1482
Blaženi Pacifik Ramati iz Cerana (Ceredana)

   Cerano (vagy Ceredano) Milánotót nem messze fekszik. Itt született Pacifik, de szülei már kiskorában meghaltak. Ekkor a közeli Novara bencés apátja befo- gadta monostorába és taníttatta. Amikor ő is meghalt, jelentkezett felvételre a novarai ferenceseknél. Itt tovább tanult, majd pappá szentelték. Akkor egészen Is- ten országa ügyének szentelte életét. 1452-71-ig, tehát 19 éven át mint igehirde- tő bejárta Itália jelentősebb városait, mindenütt eredményesen hirdette az evan- géliumot, törekedett az erkölcsök javítására s a gyűlölködők kibékítésére. Barátságos természete révén megvolt az adottsága, hogy ki tudta békíteni a leg- ádázabb ellenségeket is - nevéhez hűen: pacificus: békeszerző.

   Szerzete megújí- tását, az obszervancia ügyét példájával és szavával is előmozdította, obszerváns kolostorokat is alapított. A gyóntatók számára hasznos könyvet adott ki a külön- böző lelkiismereti kérdések megoldására Summa Pacifica címen. Terjesztette a Szűzanya tiszteletét, az ő tiszteletére Ceranoban templomot is épített. Kifejezte óhaját, hogy majd ide temessék. „Mindig alázatos és engedelmes volt - mondja róla a zsolozsma olvasmánya -, s nem hagyta el sohasem a szent örvendezés akár kedvező, akár zord idők jártak.” Bekapcsolódott a IV. Sixtus által meghirde- tett törökellenes keresztesháború meghirdetésébe, mint Chiavassoi Boldog Angelusz munkatársa; s mint pápai legátus Szardínia szigetén működött.

   Amikor feladatát sikerrel megoldotta, szülővárosában nagy ünnepléssel fogadták. Utolsó hónapjait újra Szardínia szigetén töltötte, ennek egyik nagyvárosában, Sassariban halt meg 1482. jún. 4-én 58 éves korában. Holttestét végakarata szerint Ceranoba vitték s ott az általa épített Szűz Mária templomban temették el. Teste épségben maradt. Szülővárosa védőszentjeként tiszteli. Életében és halála után csodákkal tündökölt. Tiszteletét XIV. Benedek pápa hagyta jóvá.

„Úgy tetszett az Atyának, hogy benne lakjék az egész teljesség, s hogy álta- la békítsen ki magával mindent a földön és a mennyben, minthogy ő a keresz- ten vére által békességet szerzett.” (Kol 1,19-20.)

 

Imádság:

 

   Istenünk, te Boldog Pacifik hitvallódnak megadtad, hogy igehirdetésével és példájával világoskodjék. Közbenjárására add, hogy nyomdokait követve a mennyei hazába eljussunk.

   A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Szent Bonifác

Wessex (Anglia), 672/73. + Dokkum (ma Hollandia), 754. június 5.
Sveti Bonifacije

   A kora középkori Németországban működő hithirdetők közül Szent Bonifác alakja él a legmélyebben a köztudatban. Jelentős életműve nyomán hajlamosak vagyunk imponáló, hatalmas személyiségnek látni őt. Pedig ránk maradt leveleiben a bátor misszionárius nem titkolja lelkének meglehetős érzékenységét, alázatosságát és egyszerűségét.

   A Winfried névre keresztelték az 672/675 közötti években, Exeter közelében, Wessex királyságának nyugati részében. Életének első negyven évéről nem sokat tudunk. ,,Életrajzát'' az angolszász Willibald pap a hithirdető halála után tíz évvel írta Mainzban. De ebből is csak élete általános körvonalait tudjuk kivenni.

   Az Exeter és Nursling bencés kolostoraiban nevelkedő Winfried belenőtt hazája műveltségi viszonyaiba. Itt néhány évtizede indult virágzásnak a Rómához hűséges helyi egyház. A képzést, amelyben Winfried részesült, meghatározta a szerzetesség fegyelme és bölcsessége, a szilárd egyházi jogrend, a Róma iránti hűség és a Szentírás alapos ismerete. Harminc éves lehetett, amikor pappá szentelték. Winfriedet nyilvánvalóan különösen lelkesíthette környezetének irodalomba ágyazott tanítói buzgósága. Maga is tanár lett Nurslingben, és írt egy grammatikát meg néhány költeményt. Ugyanakkor szónokként is működött a lelkipásztorkodásban, és alkalomszerűen egyházi missziókat is bíztak rá.

   Negyven éves volt már, amikor vágya arra ösztönözte, hogy a misszióba menjen a szárazföldön élő rokon germán törzsek közé. Aszketikus céllal kereste a hontalanságot: ,,Isten iránti szeretetből'', ,,az Úrért'', ,,az örök hazába jutásért'', ,,a lelkek megmentéséért'' -- ezek voltak az ír, skót és angolszász szerzetesek indítékai, amikor elhagyták szeretett hazájukat. Ez a szellem lelkesítette Winfriedet is, amikor 716 kora tavaszán a frízek országába indult. Jóllehet Radbod fríz király előretörése éppen akkor zúzta szét ott Willibrord missziós művét, a missziós munka kemény valósága nem szegte kedvét. Amikor még ugyanannak az évnek az őszén ott kellett hagynia a frízeket, fontos tapasztalatokkal gazdagon tért vissza Nurslingbe, balsikere a későbbi próbálkozások hasznára vált.

   Nem akart apátként Nurslingben maradni, noha 717-ben megválasztották. Ezért 718-ban másodszor is elhagyta hazáját, immár mindörökre. A tapasztalt Willibrord példája szerint Winfried először a termékeny missziós munka előfeltételeit akarta biztosítani: meg akarta szerezni a világi kormányzat és a pápai hatalom hozzájárulását. Ezért útnak indult az apostolfejedelem, Péter egyházához. II. Gergely pápa 719. május 15-én az angolszászoknak teljes fölhatalmazást adott a ,,pogányok missziójához''. Ugyanakkor Winfried a római egyházzal való szoros kapcsolatának kifejezéséül fölvette Római Szent Bonifác nevét, akinek előtte való nap ülték meg az ünnepét. Bonifác később igen lelkiismeretesen eleget tett annak a kívánságnak, hogy nehézségeiről tájékoztassa a pápát.

   Először Willibrord előkészítő munkáját próbálta folytatni Türingiában, majd Willibrord társa lett a frízek országában. Itt 719- ben, Radbod halála után a missziók számára kedvező helyzet alakult. Willibrord segédpüspökévé és utódjává akarta választani Bonifácot, ő azonban két év múlva elhagyta Willibrordot és a frank frízek földjét, ahol már győzött a kereszténység. Önálló, nagyobb területet átfogó munkára vágyott.

   721-ben Hessenbe ment. Missziós tevékenysége mellett kis lépésenként nagy szervező munkát is végzett. Megreformálta az erősen elvilágiasodott egyházközségeket, Amöneburgban megalapította első kolostorát. 722-ben Rómában püspökké szentelték, és Martell Károly frank királytól oltalomlevelet kapott, így kettős fölhatalmazással folytathatta Hessen misszionálását. Amióta Geismar mellett kidöntette Donar istenség tölgyfáját, és fájából megépíttette Fritzlar mellett a Szent Péter-templomot, a régi istenekben való hit megingott. 725 után mind jobban az Egyház megszilárdításán, vallási megújításán és a keresztény hit elmélyítésén fáradozott. Nem kevesebbről volt szó, mint a hesseni-türingiai egyház újraalapításáról.

   A messzire tekintő III. Gergely pápa 732-ben megerősítette az angolszász misszió tekintélyét, amikor Bonifácot kinevezte érsekké, s felhatalmazást és jogot adott neki, hogy a Rajna jobb partján elterülő missziók számára püspököket szenteljen. De épp az ütközött a legerősebb ellenállásba, hogy érseki tartományt alakítson ki alárendelt püspökökkel. Bonifác tíz éven át nem tudta teljesíteni ezt a pápai megbízatást. Ahhoz az államhatalom tevékenyebb segítsége és beavatkozása lett volna szükséges.

   Erre azonban az angolszász missziós nem számíthatott Martell Károly és környezete részéről. Ezenkívül a hazai, nagyon elvilágiasodott papság egyre nyíltabb ellenállást, sőt ellenséges viszonyt tanúsított az ,,idegenekkel'' szemben. Annál elevenebb volt Bonifác összeköttetése a hazájával. A szigetről érkező levelek nemcsak imádságos segítséget ígértek neki, baráti adományokat is küldtek. És mindenekelőtt nagy számban jöttek át segítők, akiket megragadott a ,,szent zarándokság'' eszménye. Név szerint, sajnos, csak keveset ismerünk közülük.

   Ahogy növekedett a munkatársak száma, úgy szaporodtak sorban a kolostorok. Az amöneburgi és a fritzlari templomokat kolostorrá alakították. Ez utóbbi -- Fulda alapításáig -- Wigbert apát vezetése alatt, a legjelentősebb szerzetes település és utánpótlást képző iskola volt. Átmenetileg Wigbert vezette a Bonifác alapította Ohrdurf kolostort is a Türingiai Erdő északi nyúlványán. A női kolostorok közül meg kell említeni Tauberbischofsheimet. Ezt Lioba, Bonifác egészen közeli rokona vezette. Lioba valószínűleg főapátnője volt egy egész sor más kolostornak, amelyeket Tauberbischofsheimből kiindulva alapítottak. Kitzingen és Ochsenfurt kolostorait Bonifác Theklára bízta.

   737/738-as harmadik római utazása alkalmával Bonifác új munkatársakat talált Wunibald, Lullus és több más honfitársa személyében. A pápa megbízta, hogy Németország apostoli legátusaként adjon kánoni rendet az Egyháznak Bajorországban, Alemanniában, Hessenben és Türingiában. A következő bajor és türingiai püspökségek alapítása az ő nevéhez fűződik: Passau, Salzburg, Freising, Regensburg, Eichstätt, Würzburg, Buraburg és Erfurt. 741-ben Martell Károly halála megnyitotta az utat a frank egyház reformjához, amelyet most már Karimann és Pipin is támogatott. Ők --Martell Károllyal ellentétben -- érvényesíteni tudták hatalmukat a frank nemességgel szemben.

   Bonifác a rá bízott egyháztartományban a zsinati rendet is be tudta vezetni. Az úgynevezett ,,germán zsinat'' (743), az estinnes-i (744) és a soissons-i (744) zsinatok az ősz hithirdető életének csúcspontját, a reformellenes erők feletti győzelmét jelentették. A frank körök ellenállása mégis fokozódott vele szemben. Bonifác nem kapta meg Kölnt austrasiai érseki székhelynek, hanem csak Mainz püspökségét személyére szóló érsekséggel. Sok egyéb rendelkezését sem valósították meg.

   Annál fontosabb lett számára az a 742 óta dédelgetett szándéka, hogy Sturmiusszal szerzeteskolostort alapítson a régi missziós területen. A 744-ben alapított Fulda Bonifác új hazája lett. Azt a világot keltette életre, amelyben felnőtt. A kolostor pedig teljesítette azt, amit Bonifác elvárt tőle: Fulda a missziós munka támasza lett, és hozzásegített, hogy a kereszténység és a műveltség átjárja az országot.

   Bonifáccal szemben tovább erősödött az ellenállás Karlmann lemondása után (747-ben kolostorba vonult). Pipin annyira engedett az ,,idegen angolszászok'' ellen föllépő frank körök nyomásának, hogy a Rómával való kapcsolat fenntartására hazai erőket vett igénybe. Jobb nem beszélni azokról az intrikákról, amelyeket a frank papság méltatlan képviselői a ,,reformáló'' ellen szőttek. A fríz Liudger később így tudósít ezekről: ,,Kezdtek ellene beszélni, gyalázták, ahogyan csak tudták, és azt állították, hogy nem méltó a püspökségre, mert idegen.''

   Bonifác személyes ,,veresége'' azonban egyáltalán nem azonos művének kudarcával. Bár Bonifácot úgyszólván teljesen mellőzték -- Pipin a frank egyház reformpártjával tartott, és a Rómával (már 746-ban) létesített közvetlen kapcsolatot nem engedte szétszakítani. 748-tól a hazai főnemességből két férfi lépett előtérbe, Chrodegang metzi püspök és Fulrad, St. Denis apátja, akik a frankok államában az Egyház és az állam új szövetségét testesítették meg. Fulrad Bonifác tanítványával, a würzburgi Burkharddal 750-ben Zakariás pápához utazott Rómába azzal a kérdéssel, hogy Pipin nem lehetne-e király, hiszen ténylegesen ő gyakorolja a hatalmat. A helyzet ismeretében igen kétséges, hogy Pipin királlyá avató egyházi fölkenését Bonifác végezte volna. Mindenesetre az ő működése teremtette meg a föltételeket ehhez a korszakalkotó eseményhez, amely a királyi papságnak, a középkor keresztény rendjében a birodalom és az Egyház szövetségének jelképekben gazdag kifejezése lett. Bonifác és a frank reformbarátok működése hozta létre azt a légkört, amelyben II. István pápa Franciaországba utazhatott, és ezzel megtörténhetett a pápaság történetének a bizánciból a frank korszakba való átlépése. Ide tartozik az is, hogy a pápa Pipint St. Denis-ben királlyá kente.

   Mialatt Bonifác műve történelmet alakított, személyes sorsa továbbra is tragikusan alakult. Amikor a pápa Franciaországban tartózkodott, ő a frízek országában volt. Lullust utódjául Mainzba hívta, megtette Fulda részére a még szükséges intézkedéseket, s aztán ismét a frízek országa felé fordult. Willibrord halála után Karlmann Utrechtet Bonifác felügyelete alá helyezte. Mint amikor egy öreg ember háza felől rendelkezik, Bonifác elbúcsúzott Mainzban Lullustól, és rábízta Liobát is. Fulda ügyét biztosnak tudta. Eobannak kellett az utrechti püspökséget vezetnie. Indulása előtt szemfedőt tétetett könyves ládájába.

   Bonifác, miután a telet Utrechtben töltötte, Eobánnal és mintegy ötven kísérőjével Frízország északi részében prédikált és keresztelt egészen a tengerpartig. 754. június 5-én, pünkösd hétfőjén, az újonnan megkereszteltek nagy csapatát hívta Dokkumba, hogy megbérmálja őket. A jelzett nap reggelén azonban megjelent egy sereg pogány. Ez a vértanúságot jelentette Bonifácnak és övéinek. A hithirdetőt, miközben kísérőit a véres halál elviselésére buzdította, egy kard halálosan megsebesítette. A vértanú holttestét diadalmenetben kísérték Utrechten és Mainzon át Fuldába. Ott akart nyugodni kedvenc alapításában, szerzetesei között. A vértanúság helyén hamarosan templom állt.

   Bonifác kulcsszerepet játszott annál a történelmileg jelentős átrendeződésnél, melyben -- a latin-görög-antik világ elmúltával -- lerakták a középkor latin-germán világának alapjait. Ő kezdte megvalósítani a karoling nagybirodalom Rómához kötődő egyháziságát. Nem mintha Winfried-Bonifác zseniális előrelátással át akarta volna állítani a váltókat. Talán maga sem sejtette, hogy az óra hívására figyelő jó szándékával mennyire megérezte korának történelmi igényét, amelyet azután megragadott és célja felé vezetett.

   Bonifácban a legmagasabb fokon élt a hűség, az odaadás, a bátorság és a hősiesség erénye. Kész volt a legvégsőkre is, ahogyan írta: ,,Haljunk meg atyáink szent törvényeiért. Ne legyünk néma ebek, hallgató kémek, sem fizetett szolgák, akik megfutnak a farkas elől, hanem legyünk hű pásztorok, akik éberen virrasztanak, hogy Isten szándékait hirdessék mindenkinek, uraknak és szolgáknak, gazdagoknak és szegényeknek, minden rendű és korú embernek, akár alkalmatlan, akár alkalmas, amíg Isten erőt ad hozzá nekünk.'' Másrészt a germánok apostola egyházszervező és vértanú alakját ,,nem szabad elválasztani a római hivatalos Egyház tekintélytisztelő, látszólag lendület nélküli, kínosan kicsinyes, önállótlan képviselőjétől''. Az idő túlhaladt rajta, bármily szívósan küzdött is régi terveinek megvalósításáért.

   Látszólag sokszor kudarcot vallott, mégis önzetlen szolgálatának erejével minden téren szentül előkészítette a Megfeszített és Föltámadott útját a jövő számára. Vértanúsága után azonnal tisztelettel vették körül, és június 5-én emlékeztek meg róla. A római kalendáriumba 1874-ben vették föl ünnepét.

 

   Az Angliából jött bencés misszionárius küldetése teljesítése közben föláldozta magát a germán népekért, és ezért a németek apostola nevet viseli. Életéről saját levelei, munkatársainak leírásai és a hívő nép körében élő különféle hagyományok tájékoztatnak.

721-ben Türingiából fríz földre utazott. Erről az útról egy kis hangulatkép maradt ránk. Bonifác a Trier melletti Pfalzel apátságban szállt meg. Éppen a kolostorban tartózkodott az apátnő unokája, a mintegy tizennégy éves Gergely. Élénk fiú volt, és az asztalnál csengő hangon olvasott föl a Szentírásból, természetesen latinul.

   ,,Akkor olvasol jól, fiam -- mondta Bonifác --, ha megérted, amit olvasol.'' --''Igen, megértem'' -- mondta a fiú, és kezdte újra előadni a latin szöveget. ,,Ne így -- szakította félbe a vendég --, mondd anyanyelveden, amit olvastál.'' -- S amikor a fiú bevallotta, hogy úgy nem tudja, Bonifác maga kezdte a Szentírás szövegét kifejteni asztaltársainak. Gergely pedig annyira vonzódott a misszionáriushoz, hogy nagyanyjától engedélyért könyörgött, hadd kísérje el Bonifácot. - - Később az utrechti Szent Márton-kolostor apátja lett.

   Amikor Bonifác tekintélye megnövekedett, és eléggé kiismerte a hesseniek és türingiaiak gondolkodásmódját, megkockáztathatta, hogy úgynevezett istenítélet elé állítsa őket. A Geismar melletti Gundensbergen állt egy hatalmas Donar-tölgy, az istenekbe vetett hit jelképe. Annak a kidöntésével akarta megmutatni a mitikus istenek tehetetlenségét. Erről a döntő pillanatról így ír Willibald:

   ,,Amikor nagy merészen nekifogott, hogy kidöntesse a fát, az odasereglett pogányok nagy tömege szívében elátkozta őt, mint istenei ellenségét. Azonban alig érte néhány csapás a törzset, a tölgy hatalmas tömegét valami magasabb isteni fuvallat mozgásba hozta, és a földre zuhant. Miután az ágak leváltak róla, egy magasabb akarat erejénél fogva a törzs négy darabra hasadt, és anélkül, hogy az ott álló testvérek bármit is tettek volna vele, négy azonos hosszúságú, óriási hasáb feküdt a szemük előtt. Amikor ezt látták az előbb még átkozódó pogányok, abbahagyták gyalázkodásukat, és hívő módra az Istent dicsérték. Akkor a szent püspök, miután a testvérekkel tanácskozott róla, ennek a fának az anyagából kápolnát építtetett, és Szent Péter tiszteletére szentelte.''

   Angol barátaival folytatott levelezésében Bonifác rendkívül szeretetreméltó, emberi oldaláról mutatkozik be. Testvéri tanácsot kér és ad, gondjaikat és reményeiket, a barátság ajándékait cserélik egymás között. Angliából elsősorban könyvek, liturgikus eszközök és ruhák érkeztek. Bonifác viszont a német kézügyesség termékeit küldte. Így például Daniel wichesteri püspöknek ,,egy takarót, nem selyemből, hanem kecskeszőrből szőve. Jó bolyhos, be lehet vele takarni kegyességed lábát.'' Sőt Ekbert yorki érseknek egyszer ,,csók helyett két hordócska bort'' küldött, azzal a kéréssel, hogy ,,a köztünk fennálló barátság szellemében csináljon testvéreivel egy vidám napot.''

   A szent püspöknek és kísérőinek vértanúságáról a következőket mondják:

   Ismét megérkezett az országba a tavasz. A misszionáriusok Dokkum mellett a tengerparton ütötték föl sátraikat. Pünkösd hétfőjén reggel kellett az újonnan megkeresztelteknek bérmálásra megjelenniök. Az előtte való éjszakát Bonifác álmatlanul töltötte. Pirkadatkor fölkelt. Egy nehéz, bőrbe kötött könyvet vett a kezébe, szorgalmas szerzetesek ajándékát. Találomra fölnyitotta. ,,A halál jótéteményeiről -- Szent Ágostontól'' -- olvasta könnyedén elmosolyodva. Különös olvasmány erre a boldog napra!

   Nem tudta, meddig olvasott, amikor hirtelen fölriadt. Lárma verte föl a reggel csöndjét, lódobogás és hangos kiáltozás. A kereszteltek azok, akik bérmálásra jöttek? Csodálkozva lépett ki Bonifác a sátrából, még kezében a könyvvel. Istenes énekek és dicséretek helyett vad fegyvercsörgést és durva lármát hallott. Karddal és dárdával törtek a lovasok a szerzetesekre. Elsőnek a hűséges szakácstestvért terítették le, aki szembefordult a támadókkal. Egyes szerzetesek fegyvert ragadtak, de az ősz püspök rájuk kiáltott: ,,El a fegyverekkel! Nem azért jöttünk ide, hogy harcot hozzunk, hanem a békét! Isten megmenti lelkünket. Legyetek bátrak és hősök, jöjjetek velem a halálba!'' Ekkor azonnal egy fríz rontott Bonifácra. A könyvet önkéntelenül is feje fölé tartotta oltalmul. Akkor lesújtott egy kardcsapás, és kettéhasította a könyvet Isten hű szolgájának fejével együtt.

   Amikor a holtakat biztonságba helyezték és nyughelyükre átvitték, nem feledkeztek meg Bonifác kettévágott könyvéről sem. Drága kincs gyanánt megőrizték, és még ma is a nagy hithirdető végső odaadásáról beszél.

Kérünk, Istenünk, engedd, hogy Szent Bonifác vértanúd legyen a közbenjárónk, hogy a hitet, amelyet hirdetett és vére ontásával is tanúsított, hűségesen megőrizzük és tetteinkkel bátran tanúsítsuk!

VILLAMAGNAI BOLDOG LŐRINC (Aurelio de Masculis)

Villamagna, 1476. majus 12. – Ortona, 1535, junius 6
Blaženi Lovro iz Villamagne (Aurelio de Masculis)

   Lőrinc a Marche tartomanytól délre eso Abbruzzo tartomány keleti felében, Villamagna-ban született. Errol a hegyes, dombos vidékrol alig akad ferences szentünk, boldogunk. Szülei nemes és köztiszteletben álló emberek voltak némi emberi gyarlósággal. Amikor ugyanis fiuk bejelentette, hogy ferences óhajt lenni, apja mindenáron le akarta beszélni. S amikor se a szép szó, se a szidalmak, fenyegetések nem használtak, fiát házi orizet alá helyezte. Lorinc azonban innen megszökött, s apja ellenére ferences lett. Fogadalma letétele után pappá szentelték s a környéken hirdette Isten igéjét szép eredménnyel. Szavával, jópéldájával sokakat segített az istenes életre. Amikor látták erényes, önmegtagadó életét, egyre inkább szentként emlegették.

   Lorinc olyan korban élt, mely az Egyház egyik legválságosabb kora volt: a reneszánsz egyes fopapjai, urai, sot szerzetesei lejáratták az Egyház tekintélyét. Ekkor lépett fel Luther: megszövegezte az új vallás tételeit (1517), a pápa kiközösítette (1520), Rómát a zömében protestáns hadsereg szörnyuségesen feldúlta (Sacco* di Roma 1527). Mindezek az események nem voltak ismeretlenek Lorinc elott, beszédeiben ki kellett térni rájuk.

   Feltuno, hogy két noi ferencest kivéve (B. Ludovica és Merici Szt. Angéla) ezidotájt nincs Itáliában más ismert ferences szent vagy boldog Lorincen kívül. Vannak szép számmal ferences szentek, boldogok, de a század második felében, már a katolikus megújhodás korában (pl. Alkantarai Szt. Péter). Lorinc halála igazi papi halál: Ortonában (szintén az Abbruzzo tartományban) egyik nagyböjti beszéde közben a szószéken rosszul lett, rá egy-két nappal meg is halt 60 éves korában. Évszázados tiszteletét XI. Piusz pápa hagyta jóvá.
   „Jézus, minden gyötrodo lélek igaz java és édes vigasztalója, fordítsd szemedet szeretettel Róma felé. Tekints irgalommal Jegyesedre, mely ily nagy viharral küszködik: mennyi vérnek kell még folynia köztünk, ha a te áldó és megbocsátó Kezed meg nem állítja a vészt és helyre nem állítja a békét, egyetértést, mint a hajdani idokben, amikor még Egyházad alázatos és szegény volt.” Savonarola imája a 15. század vége felé.

 

Imádság:

Istenünk, te Boldog Lorincet lelki erovel ruháztad fel, hogy szerzetesi hivatása útjában a nehézségeket legyozze, s igehirdetésével s erényes életével sokak épülésére legyen. Add, hogy minket toled semmi kísértés vagy más viszontagság el ne tántorítson.

   Ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Pages