You are here

PISAI BOLDOG AGNELLUS

(Pisa, 1194 – Oxford, 1235. március 13.)
Kalendar datum: 
Március 13
Blaženi Agnello iz Pise

« Primus igitur minister Angliae fuit frater Agnellus Pisanus, ut supra dictum est, vir prudentia naturali praecipue praeditus, omni virtute, ordine et honestate conspicuus. »

   Neve az Agnus (bárány) szó kicsinyítő alakja, ejtése olaszosan jobb: Anyellusz. Pisai nemesi családból származott, maga Szent Ferenc vette fel a rendbe. 1219-ben a rendalapító Pacifik testvérrel együtt Galliába küldte, hogy ott a rendet letelepítse. Mint diákonus Párizsban a rendház első házfőnöke, majd később az alakulófélben lévő rendtartomány kusztosa lett. A nép, a kirá- lyi udvar, a papság szentéletű testvérnek tartotta. 1223-ban a rendi káptalan nyolcadmagával Angliába küldte az angol rendtartomány megalapítására.

   Hárman voltak közülük angolok. 1224-ben érkeztek meg Angliába, ahol az el- ső években nem volt biztos lakóhelyük, sokat szenvedtek éhségtől, hidegtől, de mindezt örvendező lélekkel viselték. Hamarosan többen kérték felvételüket a rendbe, köztük kiváló képességű fiatalok, úgyhogy egymás után létesültek a rendházak. Ezek között különösen jelentős volt az oxfordi, ahol az alapítás 1229-ben történt. Itt a klerikusok megfelelő oktatásban részesültek, minthogy ez egyetemi város volt. Agnellus kiváló tanárokat is hívott (pl.: Robert Grossetete), később más híres ferences magiszterek oktattak itt, a század vé- gén Duns Scotus János. Az oxfordi ház mintául szolgált a többi ferences stú- diumház számára.

   Amikor Agnellus mint tartományfőnök 1230-ban részt vett az assisi kápta- lanon, 12 volt az angliai rendházak száma. A káptalan kérésére itt pappá szen- teltette magát. Még két évig állt az angliai tartomány élén. Érdeme az angliai tartomány megszervezése; fel tudta ébreszteni a fiatalokban a szabályok hűsé- ges megtartására és a tökéletességre való törekvést. Szabad idejét imával, el- mélkedéssel töltötte. A szentmisét, zsolozsmát sokszor könnyek közt végezte. A szentek halálával halt meg 38 éves korában, az oxfordi rendházban.

Soha meg nem szűnt tiszteletét XIII. Leó pápa hagyta jóvá.

   Szent Ferenc tanítása az alázatosságról:

   „Boldog a szolga, ki az emberek magasztalása és dicsőítése közepett nem gondolja magát különbnek, mint amikor hitványnak, együgyűnek és megve- tésre méltónak tartják. Mert az ember annyit ér, amennyit Isten szemében ér, és semmivel sem többet.”

   

Imádság:

Istenünk, te Boldog Agnellust a világ hiúságától elvontad és a szent kereszt útjára vezetted. Add, hogy nyomdokait kövessük, s az égi koronát, amelyet ő elnyert, mi is kiérdemeljük.

A mi Urunk Jézus Krisztus által.