You are here

Páduai szent Antal

Lisszabon, 1195. augusztus 15. – Arcella (Padova mellett), 1231. június 13.
Kalendar datum: 
Június 13
Páduai szent Antal

Fernando Martins de Bulhões, Lisszabonai Antal 

   Lisszabonban született 1188-95 között. A család vallásos légköre, a székes- egyházi egyházi iskola hatása, az ágostonos szerzetesek jópéldája nyomán és a tisztaság elleni kísértések fölötti győzelme eredményeképp belépett az Ágos- ton-rendi kanonokok közé. Pár év múlva Coimbrában a rend hittudományi fő- iskoláján igen nagy előmenetelt ér el a szent tudományok, különösen a Szent- írás ismerete terén. Itt szentelik pappá. Az első ferences vértanúk példáján felbuzdulva 1220-ban a Kisebb Testvérek rendjébe lép s felveszi az Antal ne- vet. Még abban az évben Marokkóba indul, hogy vértanú lehessen. Betegsé- ge miatt terve meghiúsul, belátja, hogy nem ez az Isten akarata. Hajóját a vihar Szicília partjához sodorja. Messinában rendtársai körében betegségéből felépül, s 1221. pünkösdjén részt vesz az ún. „gyékényes” káptalanon. Nem ismerik, nem kap beosztást. Kéri a romagnai tartományfőnököt, vegye be tar- tományába. Így kerül a montepaoloi remeteségbe, ahol néhány hónapot tölt imádságban, böjtölésben s házimunkákat végezve. Forliban a házfőnök egy papszentelési ünnep alkalmával őt kéri, tartson beszédet a testvéreknek. Ek- kor tűnik fel szónoki tehetsége.

   Ettől kezdve haláláig hirdeti az igét előbb Észak-Itáliában, majd Galliában, később mint tartományfőnök Romagnában. Szent Ferenc kérésére hittudo- mányra tanítja rendtársait. Lemondva a tartományfőnökségről, élete utolsó évét Páduában tölti, ahol 1231-ben nagy sikerrel tartja meg nagyböjti beszé- deit. Utána már betegen pár hétre a camposampieroi remeteségbe megy. Jún. 13-án a Páduához tartozó Arcellában, egy kis ferences rendházban feje- zi be életét. Habár az utókor a „csodatevő” elnevezéssel tisztelte meg, életé- ben kevés csodát művelt, a csodák temetése napján sokasodtak meg. Halála után egy éven belül már szentté avatta őt IX. Gergely pápa, XII. Piusz pedig egyháztanítóvá nyilvánította. Igen népszerű szent, a szegények pártfogója, akihez minden nehézségünkben bizalommal fordulhatunk, mert „Szent Antalnak imájára tenger enged, bilincs törik, s az elveszett tagot, vagyont ifjú és agg visszanyerik.”

   XII. Piusz apostoli levele, melyben Antalt egyháztanítóvá nyilvánítja, őt így jellemzi: „Antal a szentírás ismeretében nagyon kitűnik, a hitigazságok mélyé- re behatoló teológus, az aszkétika és misztika területén jeles tanító és mester.” Szent Antalnak mint egyháztanítónak neve: Doctor evangelicus (evangéliumi doktor).

Tanítása:

   „A szentek - e földi homályban - ragyognak mint a csillagok az égboltoza- ton. Valóban csillagok a szentek, és Krisztus gondviselésének rejtekében tart- ja őket; nem akkor tűnnek fel, amikor ők akarják, hanem készen állnak arra az órára, melyet az Úr határoz meg számukra. És amikor meghallják szívükben a hívást, kilépnek a szemlélődés titkos kamrájából, hogy végrehajtsák a művet, melyre rendeltettek.”

   Imádság:

   Mindenható, örök Isten, te Szent Antalt kiváló igehirdetővé és gondjainkban hathatós közbenjáróvá tetted. Add, hogy segítségével a krisztusi élet útján járjunk és minden nehézségünkben érezzük támogatásodat.

   A mi Urunk Jézus Krisztus által.