You are here

ORLEANI SZENT JOHANNA (Jeanne d’Arc*)

szűz (1413-1431)
Kalendar datum: 
Június 1
Sveta Ivana Orleanska

   Franciaország észak-nyugati részén, Domremyben született földműves csa- ládban. Pásztorkodik, juhokat őriz. Írni-olvasni sem tanult meg. Buzgón gyako- rolja vallását, sokat imádkozik. 13 éves kora óta sokszor megjelenik neki Szent Mihály főangyal, aztán Szent Katalin, Szent Margit vértanú, ritkábban Szent Gá- bor főangyal. Buzgó keresztény életre biztatják és küldetést bíznak rá: népe megmentését. Amikor látomásairól beszél, nem hisznek neki, kigúnyolják. Vé- gül is eljut a trónörököshöz s elmondja küldetését: „Isten küldött ide, s ő azt parancsolja általam, hogy Reims városában kenesd magad királlyá.” A dauphin* (trónörökös) tudós egyházi személyekkel kivizsgáltatja az ügyet, ez a vizsgálat három hétig tart, utána kis csapattal Orleansba küldik: Jeanne „a szűz” úgy fellelkesíti a védőket, hogy fényes győzelmet aratnak az ostromló an- golok fölött.

   Ezután már nincs akadálya, hogy a trónörököst királlyá kenjék és megkoronázzák 1429-ben. VII. Károly néven kezdi meg uralkodását. Jeanne vissza akar vonulni, de a nép nem engedi. Tovább kell vezetnie az angolok elle- ni hadakozást. A király ingatagsága miatt magára marad, s Champagne védel- mezése közben árulás folytán előbb az angolbarát burgundi herceg fogságába kerül, majd ez tetemes összegért kiszolgáltatja az angoloknak. Azok diadalme- netben viszik Rouen* városába, ahol 9 hónapig tartják fogságban.

   1431. már- ciusától májusáig a domonkos inkvizítor, valamint a párizsi egyetem 53 dokto- ra vallatja, majd – az angoloktól befolyásolt egyházi bíroság mint eretneket és boszorkányt elítéli. Az akkori felfogás szerint ez elég volt ahhoz, hogy máglyán elégessék. Imádkozva, mindenkinek megbocsátva Jézus nevével az ajkán halt meg. Sokan a jelenlévők közül megvallották: „Szentet égettek el.” Rehabilitása igazán csak szentté avatásával történt meg, ami elég későn, 1920-ban történt. Ferences történészek vallják, hogy Jeanne hivatalosan nem tartozott ugyan a ferences III. rendhez, de a rendhez való kötődése, lelkivezetői s a ferences ha- gyomány alapján őt a ferences család szentjei között tiszteljük.

 

Jeanne találkozása a trónörökössel:

   A könnyen befolyásolható Károly bizalmatlansággal fogadta. Egyszerű öltö- zetbe öltözött, hogy a „boszorkány” föl ne ismerje. Boszorkány helyett egysze- rű külsejű pásztorlány lépett a terembe és egyenesen az álruhás királyhoz tar- tott, akit még sohasem látott, de mindjárt fölismert.

   Térdre borult és átkarolta lábait. „Nem én vagyok a király, hanem ez itt!” – és rámutatott egy úrra. „Ne- mes trónörökös uram – felelte a lány -, az Egek Királya általam izeni, hogy Reimsben királlyá kenesse magát.”

Imádság:

 

   Istenünk, te Szent Johanna szüzet kiválasztottad, hogy hazája javára nagy tetteket vigyen végbe, és ártatlanul máglyahalált szenvedjen.

   Erősíts meg min- ket is kegyelmeddel, hogy semmiféle megpróbáltatás el ne válasszon tőled.

   A mi Urunk Jézus Krisztus által.