You are here

CERANOI BOLDOG PACIFIK RAMATI

1424-1482
Kalendar datum: 
Június 4
Blaženi Pacifik Ramati iz Cerana (Ceredana)

   Cerano (vagy Ceredano) Milánotót nem messze fekszik. Itt született Pacifik, de szülei már kiskorában meghaltak. Ekkor a közeli Novara bencés apátja befo- gadta monostorába és taníttatta. Amikor ő is meghalt, jelentkezett felvételre a novarai ferenceseknél. Itt tovább tanult, majd pappá szentelték. Akkor egészen Is- ten országa ügyének szentelte életét. 1452-71-ig, tehát 19 éven át mint igehirde- tő bejárta Itália jelentősebb városait, mindenütt eredményesen hirdette az evan- géliumot, törekedett az erkölcsök javítására s a gyűlölködők kibékítésére. Barátságos természete révén megvolt az adottsága, hogy ki tudta békíteni a leg- ádázabb ellenségeket is - nevéhez hűen: pacificus: békeszerző.

   Szerzete megújí- tását, az obszervancia ügyét példájával és szavával is előmozdította, obszerváns kolostorokat is alapított. A gyóntatók számára hasznos könyvet adott ki a külön- böző lelkiismereti kérdések megoldására Summa Pacifica címen. Terjesztette a Szűzanya tiszteletét, az ő tiszteletére Ceranoban templomot is épített. Kifejezte óhaját, hogy majd ide temessék. „Mindig alázatos és engedelmes volt - mondja róla a zsolozsma olvasmánya -, s nem hagyta el sohasem a szent örvendezés akár kedvező, akár zord idők jártak.” Bekapcsolódott a IV. Sixtus által meghirde- tett törökellenes keresztesháború meghirdetésébe, mint Chiavassoi Boldog Angelusz munkatársa; s mint pápai legátus Szardínia szigetén működött.

   Amikor feladatát sikerrel megoldotta, szülővárosában nagy ünnepléssel fogadták. Utolsó hónapjait újra Szardínia szigetén töltötte, ennek egyik nagyvárosában, Sassariban halt meg 1482. jún. 4-én 58 éves korában. Holttestét végakarata szerint Ceranoba vitték s ott az általa épített Szűz Mária templomban temették el. Teste épségben maradt. Szülővárosa védőszentjeként tiszteli. Életében és halála után csodákkal tündökölt. Tiszteletét XIV. Benedek pápa hagyta jóvá.

„Úgy tetszett az Atyának, hogy benne lakjék az egész teljesség, s hogy álta- la békítsen ki magával mindent a földön és a mennyben, minthogy ő a keresz- ten vére által békességet szerzett.” (Kol 1,19-20.)

 

Imádság:

 

   Istenünk, te Boldog Pacifik hitvallódnak megadtad, hogy igehirdetésével és példájával világoskodjék. Közbenjárására add, hogy nyomdokait követve a mennyei hazába eljussunk.

   A mi Urunk Jézus Krisztus által.