You are here

CAFASSO SZENT JÓZSEF

Castelnuovo d’Asti, 1811. január 15. - Torino, 1860. június 23.
Kalendar datum: 
Június 23
Sveti Josip Cafasso

   Don Boscoval egy faluban született jómódú családban. Kis termete és pú- possága miatt sokat kellett elviselnie tanulótársai részéről. A papság szentsé- ge felvétele után Torinoban felsőbb tanulmányokat végzett, majd az erkölcs- tan tanára lett ugyanott a papi konviktusban. Tanári, később rektori tevékenysége oly áldásos volt, hogy a piemonti egyházmegye egész papi nem- zedékére rányomta bélyegét. De tanári munkásságát felülmúlta gyóntató és lelkivezetői tevékenysége.

   Naponta több órát gyóntatott. Boldoggá avatási ak- táiban ez áll róla: „Kortársai közül (Vianney Szent Jánost kivéve) senki sem mérhető hozzá a tanácsadás nehéz hivatalában, egyrészt a tanácskérők soka- sága és az ügyek sokfélesége, másrészt a mód miatt, ahogy ezt a szeretetmű- vet gyakorolta.” Lelki gyermekeit a keresztény hit élésére és az életszentség vállalására sarkallta. Mint lelkipásztornak, nagy gondja volt a rabok és a halál- raítéltek lelki gondozása. Emiatt sokan az „akasztófák papjának” nevezték. 68 halálraítéltet kísért utolsó útjára és valamennyiüket olyan jól előkészítette a ha- lálra, hogy Isten akarata iránti teljes megadással haltak meg.

   Gyakran nevez- te ezeket „akasztott szentek”-nek. Ha valaki kérdezte, miért, ilyen magyaráza- tot adott: „Igen, biztosan sokat vétkeztek, de Isten nem becsüli-e nagyra bánatukat és töredelmes lelkületüket, mellyel halálukat bűneikért való engesz- telésül fogadták? A magam részéről meg vagyok győződve arról, hogy az ilyen ember számára nem szükséges már a tisztítótűz sem.” Tőle származik ez az imádság: „Istenem, már most teljes megadással és készséggel elfogadom a halál bármely nemét minden aggodalmával és fájdalmával együtt, úgy, amint Neked tetszeni fog.” 1860. jún. 23-án halt meg Torinoban, 1947-ben avatták szentté.

  Don Bosco, kinek 20 évig volt lekiatyja, nyilatkozta róla:

   „Hiszem, hogy még a szentek között is ritkán található olyan, aki személyé- ben annyi bölcsességet, az emberi dolgokban annyi tapasztalatot, nagylelkű- séget, erőslelkűséget, mértékletességet, Isten dicsőségéért és a lelkek üdvéért való buzgóságot egyesít, mint amennyi Don Cafasso papból sugárzott ki... Neki köszönhetek mindent: atyám és tanácsadóm, vezetőm és segítőm volt.”

 

Imádság:

   Istenünk, te Szent Józsefet csodálatos szeretettel és fogyhatatlan türelemmel ruháztad fel mint lelkiatyát. Add, hogy szívünkön viseljük felebarátaink üdvét s tudjunk irgalmas szívűek lenni a bűnösök iránt.

   Krisztus, a mi Urunk által.