You are here

BOLDOG SARZIANOI ALBERT

ferences (1384-1450)
Kalendar datum: 
Október 15
Blaženi Albert Sarizanski

   A toszkánai Sarzianoban született előkelő szülőktől. 15 éves korában a feren- cesekhez adták magasabb tanulmányokra, később maga is a rend tagja lett: nagytudású és erényekben is kíváló tagja. Latinosan Sarteanoina.k is nevezzük. A 15. század olasz obszerváns mozgalom négy oszlopos tagjainak egyike. Ezek: Sienai Bernardin, Kapisztrán János, Sarteanoi Albert és Márchiai Jakab. Firen- zében Guarino mester előadásait hallgatta, a görög nyelvet tanulta nála. Itt is- merkedett meg Szent Bernardinnal, akinek tanítványává szegődött. Mint igehir- dető nagy eredménnyel működött az 1420-as, 30-as években. Szószékét néha 50 ezer ember is körülvette. Egyesek a szónokok királyának,

   Kapisztrán Szent János a Szentlélek trombitájának nevezte. Beszédeinek hatására jellemző, amit egy ferrarai egyetemi tanár mondott tanítványainak: „Tőlem azt hallottátok, amit tudnotok kell, most hallgassuk meg Albertet, hogy halljuk azt, amit tennünk kell.” IV. Jenő pápa 1439-re Firenzébe egyetemes zsinatot hívott össze, ezen cé- lul tűzte ki az egység előmozdítását a keleti egyházakkal. Pápai megbízottnak ki- nevezte Albertet India, Ethiópia, Egyptom és Jeruzsálem komisszáriusává. Albert hatalmas utakat tett meg. 40 hithirdetővel Velencéből indult Jeruzsálembe, Konstantinápolyba, Perzsiába, majd Egyptomba. Abessziniába nem tudott eljut- ni, ideje nem futotta, de az egyptomi kopt pátriárka követeivel elindult a zsinat- ra. (Megbízottai, Firenzei Tamás testvér és társai később sikertelenül próbálkoz- tak bejutni Ethiópiába.)

   A firenzei zsinat eredménye rövid életű volt, a keleti papság, szerzetesség és nép igazában nem fogadta el az egyesülést. 1442-ben, amikor mind a konventuálisok vikárius generálisa (Casali Vilmos), mind az obsz- ervánsoké (Sienai Bernardin) lemondott, IV. Jenő Sarteanoi Albertet nevezté ki az egész rend generális vikáriusává. A következő évben azonban a Páduában tar- tott választási káptalanon a konventuálisok Albert ellen szavaztak, mivel hogy obszerváns volt, így Albert kénytelen volt visszavonulni. Érdemekben gazdagon, szentség hírében halt meg Milánóban 1450. aug. 15-én. Kapisztrán János látta lelkét az égbe szállni. Ha nincs is hivatalosan boldoggá avatva, a kiváló szentéle- tű testvérek között tartjuk számon.

   1439 nyarán két csapat találkozott össze Cortona határában: az egyik élén Al- bert lovagolt a pápai követ jelvényeivel, kíséretével, a másik csapat Vincenzo testvér és Bernardin volt. Amint Bernardin szeretett tanítványa közelébe ért, az úton keresztbeállította csacsiját, s ezeket mondta Albertnek: „Albert testvér, gon- dolj a halálra!” Albert sohasem felejtette el az alázatosságnak ezt a tanítását.

 

Imádság:

Istenünk, te boldogemlékű Albert testvért rendje és Egyháza szolgálatában naggyá tetted. Segíts, hogy példájára hivatásunkban hűségesen kitartsunk és eljussunk a tökéletességre, melyet megmutattál nekünk Fiadban, Jézus Krisztusban.

Aki veled él és uralkodik mindörökké.