You are here

Boldog PALLOTTA MÁRIA ASSUNTA

ferences Mária missziós nõvér (1878-1905)
Kalendar datum: 
Április 7
blažena marija pallotta assunta
   Marchia tartomány (Olaszarszág) Force helységében született vallásos földmûves szülõktõl. Öt gyermek közül õ volt a legidõsebb. Mindössze két iskolai osztályt végzett. Munkája mellett naponta látogatta a templomot. 20 éves korában belépett a Ferences Mária Missziós nõvérek római kolostorába.
   Grottaferrátában végezte az újoncévet, 1900. dec. 8-án tett fogadalmat. A családi ház vallásos légkörébõl hozta magával a gyermeki ártatlanságot, a munkaszeretetet és kedvességet; a szerzetben magáévá tette a hõsies szellemet, hogy életét áldozatul ajánlja Istennek. Nagy hatással volt rá az alapító anya, Szenvedésrõl nev. Mária anya példája. Imádságos lélekkel végezte a rá osztott munkákat: a mezõn, konyhán vagy a kolostorban. 1904- ben jelentkezett, hogy misszióba megy. Ápr. közepén érkezett meg Tong-eulkeu- ba, ahol a nõvérek árvaházat tartottak fönn. Elöljárója tanúsítja, hogy az életszentség magas fokára jutott, de közben kétségek, aggályok szorongatták, végigment a „lélek sötét éjszakáján.”
   Egy év múlva tífuszjárvány lépett fel a környéken, mely a kínaiak és európaiak közül sokakat elragadott. Assunta is megbetegedett, s kész volt életét áldozatul hozni Istenért. Példás módon vette fel az utolsó szentségeket s nõvéreitõl körülvéve ápr. 7-én fejezte be életét. Halálakor és utána három napig sokan rendkívül kellemes illatot éreztek ravatala körül, a vidék kínai lakossága tömegével zarándokolt sírjához. Csodás gyógyulások (fõleg gyermekek körében) és megtérések történtek Kínában, Európában egyaránt. 1913-ban felnyitották sírját, ekkor testét épségben találták. Újra eltemették Tayuanfu-ban, a 7 vértanú ferences missziós nõvér mellé. Miután Isten a csodák által bizonyságot tett életszentségérõl, XII. Piusz 1954-ben avatta boldoggá. 
   Részlet Assunta nõvér „Vérszerzõdésébõl”, melyet örök fogadalma után tett
      (Berchmans Szt. János nyomán):
„Isten kegyelmével, a Bold. Szûz közbenjárásával... ígérem: Azért jöttem a kolostorba, hogy szentté legyek. Mi hasznát veszem, ha soká élek és nem érem el a célt? Az egész világegyetem árán sem szabad a legkisebb lelki hasznot sem feláldoznom... Mindent Isten iránti szeretetbõl fogok cselekedni... és e szerzõdést véremmel szeretném aláírni.”
 
Imádság:
Istenünk, te Boldog Assunta nõvért a kötelességteljesítésben példaképpé tetted s arra indítottad, hogy a kínai misszióban életét áldozza érted. Add, hogy az örök élet felé vezetõ utunkon botladozás nélkül járjunk.
Krisztus, a mi Urunk által.