You are here

BOLDOG FOREST JÁNOS vértanú

Oxford, Anglia, 1471 – Smithfield, Anglia, 1538. május 22.
Kalendar datum: 
Május 22
Blaženi Ivan John Forest, mučenik

   Az angol ferencesek már a 13. századtól számos kolostorban éltek, a 16. századtól pedig sok vértanú vére áztatta ezt a földet. Amikor VIII. Henrik király 1534-ben elszakadt a római pápától, magát jelentve ki az angol egyház fejé- nek, és megkövetelte alattvalóitól a hűségesküt, a ferencesek bátran és hatá- rozottan kiálltak a pápa és a Henrik és Katalin királynő közötti törvényes há- zasság mellett. Élükön John Forest*-tel, aki akkor tartományfőnök és akirálynő gyóntatója volt, Oxfordban mint teológiai tanár is működött azelőtt. A király által támasztott szakadás ellen írásban és beszédeiben is síkraszállt. A király börtönbe záratta, kb. 200 ferences hasonlóképpen bebörtönöztetett, megkínoztatott, ezek közül részint az embertelen bánásmód miatt a börtön- ben, részint kivégzés következtében 1534-38-ig harmineketten szenvedtek vértanúságot.

   1534-ben a király felnégyeltette Risbey Richard cambridgei* és Hugo Rich richmondi* házfőnököt, a többi ferencest száműzte az angol szigetről. A leghe- vesebben a királynő gyóntatója, Forest János atya ellen támadt. Ő szenvedte a leghosszabb börtönt és a legkegyetlenebb vértanúságot. Csaknem öt évi bör- tön után, 1538-ban ítélték halálra. London egyik terén külön emelvényeket emeltek előkelő nézők részére. Állt az akasztófa, alatta tűz égett. Amikor a meg- gyötört atya meglátta mindezt, így kiáltott fel: „Sem tűz, sem bitófa, sem más kínzás nem választhat el tőled, Uram!” Nagy nézősereg vette körül, közülük egyesek gúnyverseket énekeltek. Egy királyhű, gyáva püspök még itt is rá akar- ta venni a hűségeskü letételére, mire János így felelt: „Mégha egy angyal jön- ne le az égből és más tanítást hirdetne, vagy ha darabokra vagdalnak, akkor sem állok el hitemtől.” Két gerendára kötözték láncokkal és lassú tűzzel éget- ték. Ő zsoltárimákat mondott: „Szárnyad árnyékában reménykedem, míg végetér a gonoszság... Te vagy Uram én reményem... Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.” Lelki ereje nem tört meg mindhalálig. Holttestét napokig otthagyták az akasztófán. Aztán titokban eltemették. XIII. Leó pápa avatta őt boldoggá.

   János atya imája vértanúsága idején:

Te vagy Uram, én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem. Te igaz vagy, szabadíts meg és ments meg engem!

Istenem, ragadj ki a bűnös kezéből,

a törvényszegő és zsarnok hatalmából!”

(70. zsolt.)

 

   Imádság:

   Istenünk, te Boldog Jánost mint a katolikus hit és a pápa iránti hűség védelmezőjét a vértanúság dicsőségére segítetted. Közbenjárására add, hogy a benned hívő keresztények az igaz hit és szeretet egységére jussanak. 

   Krisztus, a mi Urunk által.