You are here

BOLDOG CERCHI HUMILIÁNA

özvegy, III. r. (1219-1246)
Kalendar datum: 
Október 14
Blažena Humiliana Cerchi

   A firenzei ősi nemesi Cerchi családból született. 18-an voltak testvérek. Apja 15 éves korában odaígérte egy nemesembernek feleségül. A leány apjának aka- ratát teljesítve hozzáment a férfihez, akitől öt évig igen sok megbántásban volt része. Hősi erényei különösen kitűntek, amikor férje súlyosan megbetegedett. Nemcsak áldozatos lélekkel ápolta haláláig, hanem hozományát is férje adóssá- gainak kifizetésére ajánlotta fel. Aztán visszatért a szülői házba. Mivel nem akart másodszor is férjhez menni, apja és rokanai zaklatták. Még a szolgáló is büntet- lenül bántalmazhatta. Ekkor újból elhagyta családját, belépett a ferences III. rendbe, a Szent Kereszt templomban felvette a rendi ruhát.

   Elvonultságban élt, onnan csak akkor jött elő, amikor a templomba ment vagy a szegényeket, be- tegeket látogatta. Apja erre megfosztotta minden, őt illető tulajdonától. De Humiliána, mint Szent Ferenc hű tanítványa, örömét lelte abban, hogy szegény- nyé lett. Hogy az Istennek szentelt szüzeken segítsen, koldult számukra. A sze- gényeknek akárhányszor a maga szájától vonta el a falatot vagy saját ruháját ad- ta oda. Vágyott arra, hagy Istenért vártanúságot szenvedjen vagy a legnagyobb kínokat elviselje. Erre módja is volt hosszantartó betegsége idején és a sátán zaklatásai közepette, akit a szent kereszt jelével futamított meg. Betegségét, fáj- dalmait nemcsak, türelemmel, hanem hálaadással viselte. Az önsanyargatásban alig ismert határt. Isten rendívüli karizmákkal ajándékozta meg: a jövőbe látott, imádság közben gyakran esett elragadtatásba, saját leányát, aki hirtelen meg- halt, imájával életre keltette. Egy férfi súlyos betegségét, szeretettől indíttatva, magára vállalta. Az valóban meggyógyult, míg ő maga nagy kínokat viselt el, miktől a neki megjelenő Krisztus szabadította meg.

   Cellája olykor mennyei fény- ben ragyogott. Mikor közelinek érezte elmúlását, gyóntatója kérte, emlékezzen meg majd róla Istennél. Ő azt felelte, erre nem sokáig lesz módja, mivel ő is ha- marosan követni fogja. Ez be is következett. Halála után a nép mindjárt szent- ként kezdte tisztelni, ezt a tiszteletet XII. Ince pápa hagyta jóvá.

„Krisztus, ártatlanul magára vállalja minden ember szenvedését, mivel bű- nüket veszi magára... Szenvedését mondhatjuk helyettesítő szenvedésnek, de mindenekfölött „megváltó szenvedésnek”... Szenvedésével azért töröltetnek el a bűnök, mert csak egyszülött Fiúként vehette magára őket, azzal az Atya irán- ti szeretettel, amely legyőzi a minden bűn mélyén rejlő rosszat.”

II. János Pál Salvifici Daloris körleveléből.

 

Imádság:

Istenünk, egyedül te vagy igazán szent, és nélküled senki sem lehet jó. Bol- dog Humiliána közbenjárására alakíts minket tetszésed szerint, hogy egykor részesei legyünk örök dicsőségednek.

A mi Urunk Jézus Krisztus által.