You are here

AGREDAI SZENT MÁRIA

Ágreda, 1602. április 02. – Ágreda, 1665. május 24.
Kalendar datum: 
Május 24
Sveta Marija Agredska

   Agreda spanyol városban született. Szülei Coronel Ferenc és Aranai Katalin nemesek: 11 gyermekük közül négyen érték meg a nagyobb kort. Ezek között volt Mária, aki korán tanújelét adta kiválasztottságának. Anyja tanítását a hit igazságáról nagy buzgósággal hallgatta, öröme volt a templomba menés.

   Nyolc éves korában szüzességi fogadalmat tett, 12 évesen kérte szüleit, hogy kolostorba léphessen. El is vitték egy kolostorba, egyenlőre oktatásra. Édes- anyja egyszer egy Szűz Mária templomban imádság közben az Úr Jézustól fel- hívást kapott arra, hogy házát alakítsa át kolostorrá, ott leányaival Istennek szentelt életet éljen, férjét pedig vegye rá, hogy ferences legyen. Leányai mind- járt magukévá tették a tervet, férje három évig habozott, míg igent mondott. 1618-ban megtörtént az átalakítás, s három fogadalmas ferences nővér eljött Burgosból, hogy közreműködjenek az új rend alapításánál (A Szeplőtelen Szűz kolostora). 1619-ben megtörtént a beöltözés. A család példája az egész vidé- ken feltűnést keltett s többen csatlakoztak hozzájuk. Egy év múlva fogadalmat tettek. Mária erényei: alázatossága, jósága, s más kíváló tulajdonsága miatt hat év múlva a kolostor apátnője lett, néhány év kihagyással újra és újra meg- választották. Kemény böjt, szigorú vezeklés, sokféle ájtatossági gyakorlat volt az élete. Misztikus jelenségek (extázisok, jelenések) miatt szükségessé vált élet- szentsége kivizsgálása, ez pozitív eredménnyel zárult. Elnyerte az Úr Jézussal való eljegyzés kegyelmét is.

Rendszeresen természetfeletti megvilágosításban részesült a hit egyes igaz- ságaira, különösen a Szűzanya életére vonatkozóan. Ez utóbbi közléseket leír- ta (Isten titokzatos városa). Ennek második, átdolgozott írásával 1660-ban ké- szült el. Évek során 25 nyelvre fordították le. Mária 1665. máj. 4-én fejezte be életét pünkösd napján, abban az órában (9 óra), amikor a Szentlélek leszállt az apostolokra. A körülállók hallották, amint suttogta: Veni, veni, veni Sancte Spiritus! (Jöjj el, jöjj el, jöjj Szentlélek Isten!). Sírjánál feltűnő imameghallgatá- sok, csodák történtek. Boldoggá avatási eljárása megkezdődött, az első, egy- házmegyei eljárás 1671-ben befejeződött, a második, ún. apostoli processzus 1673-ban kezdődött el. De még nem fejeződött be…


  

Agredai Mária utolsó intelmei nővéreihez:

„Szeretett nővéreim, ne sírjatok! Örökségünk itt a földön csak a küzdelem, a fáradozás. El kell fogadnunk Isten kezéből mindent, amit küld, akár jót, akár rosszat. Isten akarja, hogy elhagyjuk ezt a világot: történjék minden az ő szent akarata szerint... Ajánlom nektek az erényt... az erényt... az erényt.”

   Imádság:

   Istenünk, te tiszteletreméltó Agredai Máriát Szent Fiad szenvedésének hű tisztelőjévé és isteni kinyilatkoztatások részesévé tetted. Add, hogy buzgósá- gán épüljünk és a mindvégig állhatatosaknak ígért örök életet elnyerjük.

   A mi Urunk Jézus Krisztus által.