You are here

BOLDOG GALANTINI IPOLY

III. r., rendalapító , Firenze 1565. október 12. - Firenze 1619. március 20.
Kalendar datum: 
Március 20
Blaženi HIPOLIT Galantani

   Firenzében született iparos szülőktől, akik vallásos nevelésben részesítették, úgyannyira, hogy ifjú korában felvételét kérte a kapucinus rendbe. Gyenge egészsége miatt azonban nem vették fel. Ezért atyja mesterségét, a selyem- szövést folytatta. Időközben rátalált igazi hivatására, ahol Isten dicsőségét és felebarátai javát szolgálhatja. Látta, hogy városában a gyerekek szabadon csa- tangolnak, s nincs, aki összegyűjtené őket és a jóra s a hit igazságaira oktas- sa őket. Meggyőződése volt, hogy a fiataloknak fogékony a lelkük a jóra. El- kezdett hát foglalkozni velük.

   Maga köré gyűjtötte őket és hitünk igazságait kérdés-feleletek formájában tárta eléjük. Ez a módszer a tridenti katekizmus is- merete óta egyre jobban elterjedt a hit oktatásában. Tanítását személyes jópéldával és erényes élettel igyekezett alátámasztani. Ezért is lépett a Feren- ces III. Rendbe. Közben felnőttek is gyülekeztek köréje. Felvetődött a gondo- lat, hogy társulatot alapít a mű kiterjesztésére és tovább folytatására. Munka- társakat toborzott s 1602-ben megalapította a Szent Ferenc Keresztény Tanításáról nevezett kongregációt. (A társulat megújított szabályzatát később, 1802-ben hagyta jóvá VIII. Orbán pápa.)

   Ugyanebben az időben (1600 körül) nyitotta meg első iskoláit Rómában Kalazanci Szent József, a piarista rend alapítója. Luccában Leonardi Szent Já- nos kezdeményezte a maga tanító rendjét, a Keresztény Tanítás Társulatát. A kor igénye volt tehát, hogy az Egyház foglalkozzék nemcsak a kiváltságosak, hanem a szegény és addig elhanyagolt egyszerű nép fiaival és leányaival is.

   Boldog Ipoly társulata hamarosan meghonosodott több olasz városban: Luccában, Volterrában, Pistoiában, Modenábán. Firenze akkori érseke is tá- mogatta őket, kápolnát és épületet biztosított számukra. Ipoly a tanítás mel- lett a bűnösök megtérítésén is sikerrel fáradozott. Ilyen buzgó tevékenységben érte utol a halál 1619. márc. 20-án, 55 éves korában. XII. Leó pápa 1825-ben avatta boldoggá. Társulata valószínűleg a 19. század egyházellenes mozgal- mai és támadásai következtében megszűnt.

A végső időkben „az érteni tudók ragyogni fognak, mint a fénylő égbolt, s akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csil- lagok” (Dán 12, 3).

 

  

Imádság:

   Istenünk, te Boldog Ipolyt arra választottad ki, hogy az ifjúság oktatására új szerzetestársulatot alapítson s a bűnösök megtérítésén fáradozzon. Közbenjárására add, hogy a hit megismerésében és a hit szerinti életben egyre gyarapodjunk.

   A mi Urunk Jézus Krisztus által.